Forma správy bytov, garáží a nebytových priestorov

Prvou formou je správa objektov, ktoré sú výlučne v osobnom vlastníctve a všetky práva a povinnosti, ako správcu, tak aj jednotlivých vlastníkov bytov sú uvedené v zmluve o výkone správy.

Podobnou formou správy je spravovanie objektov, v ktorom je založené Spoločenstvo vlastníkov bytov a tieto domy spravujeme na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej so Spoločenstvom, v ktorej sú zakotvené všetky práva ja povinnosti zmluvných strán a vyšpecifikované všetky činnosti.

Ďalšiou formou je správa objektu, v ktorom sa nachádza väčšia časť bytov odkúpená do osobného vlastníctva a menšia časťbyty nájomné, resp. podnikové, prípadne družstevné. Medzi objektom a nadpolovičnou väčšinou vlastníkov je taktiež uzatvorená zmluva o výkone správy, tak ako v prvom prípade, avšak treťou zmluvnou stranou okrem vlastníkov jednotlivých bytov je uvedený vlastník nepredaných bytov. Pre všetky tri strany platí zmluva o výkone správy, avšak medzi našou firmou ako správcom a vlastníkom neodpredaných bytov, čiže nájomných bytov je ešte uzatvorená zmluva o osobitnom režime výkonu správy bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve pôvodného vlastníka. V tejto zmluve o osobitnom režime sa hlavne rieší otázka platenia nájomného, ktoré platia jednotliví nájomníci spolu so službami priamo správcovi a vlastník neodpredaných bytov za tieto byty uhrádza poplatok za výkon správy a príspevok do fondu opráv.

Položku nájomného správca raz za dohodnuté obdobie / štvrťrok, polrok, rok/ poukazuje na účet vlastníka neodpredaných bytov. V tejto zmluve o osobitnom režime sa taktiež rieši otázka opráv v jednotlivých nájomných bytoch, ktoré sa spravidla okrem havarijných stavov realizujú až po dohode, resp. súhlase vlastníka neodpredaných bytov. Financovanie týchto opráv sa buď realizuje z položky nájomného, príp. osobitnou fakturáciou priamo na vlastníka neodpredaných bytov, čo záleží od vzájomnej dohody.

Ďalšiou formou spravovania bytov je spravovanie nájomných bytov u objektov, ktoré sú ešte v plnom rozsahu vo vlastníctve pôvodného vlastníka, príp., je v týchto objektoch odpredaných menej bytov ako je nadpolovičná väčšina. Takéto objekty spravujeme na základe individuálnej zmluvy o výkone správy medzi vlastníkom neodpredaných bytov a nami ako správcom. Takáto zmluva rieši hlavne otázku nájomného a úhrad spojených s užívaním jednotlivých bytov, opravy v nájomných bytoch, poplatok za výkon správy a popistenie objektu ako nehnuteľnosti.

  Copyright © 2005 MK REAL, s.r.o.