Ponuka pre správu bytov, garáží a nebytových priestorov.

Ako správcovská firma zabezpečujeme všetky činnosti týkajúce sa správy objektov: od právnej agendy až po havarijnú službu.

V rámci činnosti sa zaväzujeme zabezpečovať všetky práce, týkajúce sa ekonomicko - správnych činností:

 •  podvojné účtovníctvo
 •  financovanie a rozpočet, vrátane daňového výkazníctva
 •  evidenciu vlastníkov a účtovanie nájomného
 •  pasportizáciu objektu, bytov a spoločných priestorov
 •  úhrady poistného
 •  ostatné činnosti vyplývajúce zo správy bytov

Každý objekt má otvorený samostaný účet, čím sa zabraňuje prípadnému financovaniu nákladov iných objektov v našej správe. Všetky práce týkajúce sa technickej prevádzky, menovite údržby bytov, spoločných priestorov, nebytových priestorov a garáží zabezpečujeme zmluvne v profesiách: 

 •   plyn
 •   voda
 •   elektrika
 •   kúrenie
 •   výťahy
 •   zámočníctvo
 •   revízie vyhradených technických zariadení
 •   havárijnu službu 24 hod. denne, vo sviatok a v dňoch prac.pokoja

V prípade záujmu - ponuky zo strany objednávateľa bude uprednostnená jeho vlastná údržba s presným vyšpecifikovaným obsahom na základe osobitnej dohody. V rámci údržby bytového fondu po dohode s vlastníkmi bytov máme možnosti a skúsenosti pri zatepľovaní objektov s možnosťou využitia štátnej dotácie pre tento účel, prípadne vybudovania vlastného zdroja vykurovania pre objekt. Na tieto účely vieme zabezpečiť zdroje financovania a splátkový kalendár objektu, nakoľko každá z predchádzajúcichn alternatív znamená pre objekt úsporu čerpania energií – hlavne tepla, čo je najdrahšia časť nákladov na bývanie s z týchto úspor je možné prefinancovať vlastný zdroj vykurovania a náväzne aj zateplenie objektu bez potreby navýšenia zálohových predpisov.

 

Ďalej zabezpečujeme uzatváranie zmlúv, ale najmä kontrolu a ročné rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a to v oblastiach pre:

 •  dodávku elektrickej energie pre spoločné priestory
 •  dodávku tepla, teplej a studenej vody
 •  odvod odpadových vôd
 •  odvoz domového odpadu
 •  prevádzku vyťahov
 •  upratovanie objektu

 

  Za výkon správy účtujeme: 150,- Sk.

  Copyright © 2005 MK REAL, s.r.o.